"וספרתמה לכמה מיום הביאכמה את המנחה החדשה ליהוה את לחם הבכורים שבעה שבועות שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספורו חמישים יום והקרבתמה יין חדש לנסך." (מגילת המקדשטור יטשורות 11 - 14)

„Und zählt für euch von dem Tag, an dem ihr das Neue Speisopfer dem Ewigen darbringt, das Erstlingsopfer des Brotes, sieben Wochen, sieben vollständige Schabbattage sollen es sein bis zu dem Tag nach dem siebenten Schabbat sollt ihr fünfzig Tage zählen und Neuen Wein zum Trankopfer darbringen.“ (Tempelrolle, Spalte 19, Zeilen 11 bis 14)

"וספרתמה לכם מיום הזה שבעה שבועות שבע פעמים תשעה וארבעים יום שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממוחרת השבת השביעית תספורו חמישים יום והקרבתמה שמן חדש ממשבות מטות בני ישראל ... שמן חדש כתית ויקריבו את ראשית היצהר על המזבח ... לפני יהוה." (מגילת המקדש, טור כא, שורות 12 - 16)

"Und zählt für euch von diesem Tag sieben Wochen sieben mal neunundvierzig Tage sieben vollständige Schabbattage sollen es sein bis zu dem Tag nach dem siebenten Schabbat sollt ihr euch fünfzig Tage zählen und Neues Öl opfern von den Wohnsitzen der Stämme Israel ... neues gepresstes Öl und opfert die Erstlinge des Neuen Öls auf dem Altar ... vor dem Ewigen." (Tempelrolle, Spalte 21, Zeilen 12 bis 16)

Hebräische Fassung aus Elisha Qimron: "The Temple Scroll: A Critical Edition with Extensive Reconstructions" Beer Sheva - Jerusalem 1996

קצב זה של מועדי ביכורים ושלושה מחזורים של 50 יום מוזכר בספרו של סעדיה גאון על הלוח העברי, כאשר הוא מצטט חכם בשם יהודה האלכסנדרוני: ואשר ליהודה האלכסנדרוני, הרי הוא אומר כי כמו שבין ביכורי שעורים לביכורי חיטים יש חמישים יום, הרי בדומה לכך יש חמישים יום בין ביכורי חיטים לביכורי תירוש. ויהיה (ביכורי התירוש) ... בסוף חודש תמוז, ובין ביכורי תירוש וביכורי יצהר חמישים יום ויהיה קרבן שמן בעשרים באלול. (יגאל ידין, מגילת המקדש תשל"ז, כרך ראשון, עמ' 97)

במגילת המקדש נדרשים הקוראים להקים בית מקדש חדש: תבנית המקדש, חצרותיו וכליו, שנתן דויד לשלמה, היתה בבחינת תורת יהוה: הכל בכתב מיד יהוה: דברי הימים א, כח, יא – יט (יגאל ידין, מגילת המקדש תשל"ז, כרך ראשון, עמ' 70)

In der Tempelrolle werden die Leser aufgefordert, einen neuen Tempel zu errichten: Das Vorbild des Tempels, seiner Vorhöfe und Geräte, das David an Schlomo übergab, war anzusehen als Torah des Ewigen: Alles aufgezeichnet von der Hand des Ewigen: 1. Chronik 28, 11 19: Hebrew Edition Yigael Yadin, The Temple Scroll 1977, Volume One, P. 70

Über die Tempelrolle: http://www.qumran.org/homes/route66/maier3.html

http://freiburger-rundbrief.de/de/?item=1127&from=rss - Auszug:

"Die große Schrift, die in der elften Höhle von Qumran gefunden wurde und der Yigael Yadin den Namen „Tempelrolle“ gegeben hatte3, überraschte die wissenschaftliche Gemeinde dadurch, daß eine nichtbiblische jüdische Schrift vorlag, die eindeutig den Anspruch hatte, Tora, Weisung, zu sein. Sie schrieb sich damit die Bedeutung der fünf Bücher Mose zu."

Datierung:

"Die früheste Datierung nahm H. Stegemann vor, nach ihm ist das Werk wahrscheinlich bereits um 400 v.u.Z. als sechstes Buch des Pentateuchs verfasst worden, konnte aber nicht mehr mit diesem zusammengefasst werden, weil der Pentateuch durch die persische Zentralgewalt bereits als jüdisches Gesetz anerkannt war." (Johann Maier: "Die Tempelrolle vom Toten Meer und das Neue Jerusalem", Seite 49)

"... konnte der ... am Sonnenlauf orientierte Jahreskalender erst dank der Tempelrolle rekonstruiert werden ... Mittlerweile sind weitere kalendarische Qumrantexte ... mit Angaben über die Festtermine bekannt geworden und ermöglichen es, über den Jahreskalender hinaus ein an den Priesterdienst-Zyklen orientiertes, zadokidisches Zeitrechnungssystem zu rekonstruieren, das im Blick auf schöpfungstheologische, geschichtstheologische und eschatologische Vorstellungen von größter Bedeutung ist." (ebenda - Seite 88)

"Die Tempelrolle bietet hier in der Tat - wie auch sonst - eine eigenständige Kulttradition, die in der pharisäisch-rabbinischen Überlieferung samt dem zugrunde liegenden Kalender verdrängt worden ist." (ebenda - Seite 119 - unter der Überschrift "Holzabgabefest")

"כול הדברים אשר אנוכי מצוכה היום תשמור לעשות לוא תוסיף עליהמה ולוא תגרע מהמה." (טור נד, שורות 5 - 7)

"Alle die Worte, die ich dir heute befehle, sollst du beachten, auszuführen. Du darfst nicht etwas hinzufügen zu ihnen und du darfst nicht etwas wegnehmen von ihnen." (Spalte 54, Zeilen 5 - 7)