"המלאך מודיע למשה על החטא שיחטאו בני ישראל בעזיבת הלוח: על כן אני מצוך ומעיד לך כי תעיד בהם: הנה חשיבותו של ספר היובלים. הוא מהווה עדות שהעם ידע ולמד על לוח השנה בהר סיני." (ספר היובלים – מבוא, תרגום ופירוש – כנה ורמן –  עמ' 229)

 

"Der Engel informiert Mosche über die Sünde, die die Kinder Israel begehen werden mit dem Verlassen des Kalenders: Deswegen gebiete ich dir und lege dir Zeugnis ab, damit du ihnen bezeugst: Darin besteht die Wichtigkeit des Buches der Jubiläen, welches ein Zeugnis dafür darstellt, dass das Volk den Kalender auf dem Berg Sinai gekannt und gelernt hat." (The Book of Jubilees – Introduction, Translation and Interpretation – Cana Werman – Seite 229)

ספר היובלים:

https://sites.google.com/site/bnetzadok/4

http://www.daat.ac.il/daat/hasfarim/hayovlim/tohen-2.htm

Das Buch der Jubiläen: http://apokryphen.diebibel4you.de/jubel.html

כתובת סוסיא – לוח לפי ספר היובלים

הכתובת החשובה ביותר היא זו שליד הפתח המרכזי של האולם.

 

זוהי כתובת עברית בת שש שורות, שנפגעה בה המחצית השמאלית. החלק החסר תוקן עוד בימי קדם באבני פסיפס לבנות.

 

וזו לשונו של החלק שנותר  -  בהשלמת מילים משוערות:

 

"זכורין לטובה ולברכה ...

שהחזיקו ועשו את ה... בשנה

השניה שלשבוע ...

בארבעת אלפים ... מאות ... ו ... שנה

משנברא העולם ...

... לי בו יהי שלום"

 

עניין רב מעורר השימוש במניין הנזקק למונח "שבוע". מניין זה דומה למניין הנוהג בספר היובלות, המונה את כל המאורעות לפני יובלות, "שבועות" של שנים, שנים שבתוך ה"שבועות" וחודשים שבתוך השנים.

 

השנה השביעית ב"שבוע" היא כידוע שנת השמיטה. מניין דומה משמש גם במשנה ובשטרות מימי הביניים. אולם, עיקר ייחודה וחשיבותה של הכתובת נעוץ במניין השנים לבריאת העולם, המצוי בהמשכה  -  בשורה הרביעית ובשורה החמישית.

 

מצער כי לא ניתן לקבוע את תאריך קביעת הכתובת, שכן חסר את החלק השמאלי שבו צוינה המאה.
 
העובדה כי הכתובת היא בעברית, ולא בארמית, אף היא תופעה נדירה למדי בבתי כנסת מתקופת התלמוד.

 

http://www.k-etzion.co.il/Index.asp?ArticleID=134&CategoryID=90&Page=1